Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH HÀ GIANG”NĂM 2020

Số:          /QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày        tháng         năm

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi

“Ảnh đẹp Du lịch Hà Giang, năm 2020

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH HÀ GIANG” NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi “ảnh đẹp du lịch Hà Giang” năm 2020;

Sau khi thỏa thuận, thống nhất với các đơn vị có liên quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư kýCuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Giang” năm 2020 gồm các thành viên sau:

1. Ban Giám khảo

1. Bà Triệu Thị Tình - Phó giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng Ban Giám khảo

2. Mời ông Bùi Hỏa Tiễn - Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Phó trưởng Ban Giám khảo

3. Mời ông Trần Cao Bảo Long - Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Thành viên

4. Mời ông Nguyễn Quang Tuấn - Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Thành viên

5. Mời ông Chu Việt Bắc - Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Thành viên

2. Tổ thư ký

1. Mời bà Chu Thị Minh Huệ - Trưởng Ban Quảng bá, Triểm lãm Hội VNNT tỉnh, Tổ trưởng

2. Bà Vũ Thị Nhung - Chuyên viên phòng QLDL, thành viên

3. ÔngDương Ngọc Toán - Phụ trách phòng Tuyên truyền và Quảng bá Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo, Tổ thư ký.

- Ban Giám khảo có nhiệm vụ: Lựa chọn và chấm ảnh theo Thể lệ; đồng thời công bố kết quả đạt giải trên website:

http//www.thianhdepdulichhagiang2020.com

- Tổ Thư ký có nhiệm vụ: Giúp việc cho Ban Giám khảo theo dõi và tổng hợp các tác phẩm dự thi và các tác phẩm đoạt giải trên phần mềm online, thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Giám khảo, Ban Tổ chức phân công.

- Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức cuộc thi;

- Ban Giám đốc sở;

- Văn phòng sở;

- Phòng QLDL;

- Vnpt-ioffice;

- Lưu VT.

 

 

TRƯỞNG BAN

Phó Giám đốc Sở VHTTDL

Triệu Thị Tình (đã ký)

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 305 tác giả, 37 tỉnh/thành và 1604 tác phẩm